Dé online drogisterij met duizenden artikelen tegen de beste prijzen.

Shop

X kruipend ongedierte spray

10.59

Artikelnummer: 86574 Categorie:

HG X Spray tegen kruipend ongedierte – Biocide 12910N4 – 6 weken werkzaamVlekvrijWettelijk gebruiksvoorschriftToegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van kruipende insecten in (woon)ruimten. Uitsluitend pleksgewijs toepassen en direct contact met voedingsmiddelen voorkomen. Niet toepassen op huisdieren en planten. De gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.SamenstellingPermethrin 0,25%, Tetramethrin 0.05%.GebruikGoed schudden voor gebruik.Het middel is bestemd voor bespuiting van kieren, naden en andere plaatsen waar insecten zich schuilhouden. Niet toepassen op plaatsen waar voedsel wordt bereid en in apparaten voor de bereiding van voedsel.Niet toepassen op oppervlaktes (zoals harde vloeren of aanrechtbladen) die schoongemaakt worden met water dat (in)direct geloosd wordt op het oppervlaktewater, om in het water levende organismen te beschermen. Kruipende insecten (zoals vlooien en kakkerlakken) Houd of richt het slangetje van de spuitdop op de te behandelen plaatsen en breng een hoeveelheid aan totdat deze plaatsen zichtbaar vochtig zijn. Behandel alle schuilplaatsen achter en onder kasten, koelkasten, radiatoren en apparatuur. Voor de behandeling van (honden- en katten) vlooien en vlooienlarven de te behandelen plek eerst stofzuigen. Spuit dan op een afstand van ongeveer 20 cm zonder slangetje gelijkmatig over de te behandelen plek door met een zwaaiende beweging het oppervlak licht te bevochtigen. Nooit grote oppervlakken (wanden of vloeren) behandelen.Bij behandeling van objecten tegen vlooien zo mogelijk de bodem onder het object afdekken. Dit gebruikte afdekmateriaal afvoeren met het restafval.Het middel blijft 4 tot 6 weken na de bespuiting werkzaam. Voor een goede werking tegen de meeste insecten is een zekere werkingsduur gewenst. Daarom dient men bij het schoonmaken de behandelde plaatsen zoveel mogelijk over te slaan. Controle op het effect en indien nodig herhalen van de behandeling is gebodenRuimten waarin de behandeling heeft plaatsgevonden enige tijd grondig ventilerenBijzondere gevarenH222- Zeer licht ontvlambare aerosol. H410- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.EUH208- Bevat permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P210- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211- Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.P251- Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P410+P412- Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122  °F. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.Overige informatieTer voorkoming van roestvorming de bus op een droge plaats bewaren. roestvorming kan de sterkte van de bus nadelig beïnvloeden. Mocht de bus onverhoopt toch gaan roesten, dan wordt geadviseerd deze in te leveren bij een afvalverzamelpunt.