Dé online drogisterij met duizenden artikelen tegen de beste prijzen.

Shop

X tegen zilvervisjes

11.48

Artikelnummer: 57362 Categorie:

HG X Spray tegen zilvervisjes – Biocide 13463N- 4 tot 6 weken werkzaam- vlekvrijWettelijke gebruiksvoorschriftToegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van zilvervisjes in (woon)ruimten. Uitsluitend pleksgewijs toepassen en direct contact met voedingsmiddelen voorkomen. Niet toepassen op huisdieren en planten. De gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.Werkzame stoffenpermethrin 0,25% en tetramethrin 0,05%.Dosering/gebruikGoed schudden voor gebruik.Het middel is bestemd voor bespuiting van kieren, naden en andereplaatsen waar zilvervisjes zich schuilhouden. Niet toepassen op plaatsenwaar voedsel wordt bereid en in apparaten voor de bereiding van voedsel.Niet toepassen op oppervlaktes (zoals harde vloeren of aanrechtbladen)die schoongemaakt worden met water dat (in)direct geloosd wordt op hetoppervlaktewater, om in het water levende organismen te beschermen.Houd of richt het slangetje van de spuitdop op de te behandelen plaatsenen breng een hoeveelheid aan totdat deze plaatsen zichtbaar vochtigzijn. Behandel alle schuilplaatsen achter en onder kasten, koelkasten,radiatoren en apparatuur. Nooit grote oppervlakken (wanden of vloeren)behandelen.Het middel blijft 4 tot 6 weken na de bespuiting werkzaam. Voor eengoede werking tegen zilvervisjes is een zekere werkingsduur gewenst.Daarom dient men bij het schoonmaken de behandelde plaatsen zoveelmogelijk over te slaan. Controle op het effect en indien nodig herhalen vande behandeling is geboden.Bijzondere gevarenH222- Zeer licht ontvlambareaerosol. H410- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.EUH208- Bevat permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P210- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken,open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211- Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.P251- Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P410+P412-Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50  °C/122  °F. P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afvalVeiligheidsaanbevelingenRuimten waarin de behandeling heeft plaatsgevonden enige tijd grondig ventilerenOverige waarschuwingenTer voorkoming van roestvorming de bus op een droge plaats bewaren. Roestvorming kan de sterkte van de bus nadelig beïnvloeden. Mocht de bus onverhoopt toch gaan roesten, dan wordt geadviseerd deze in te leveren bij een afvalverzamelpunt.